2013. április 18., 16. szám, évfolyam

Hertelendyfalva lett az új református püspöki székhely

Szombaton a hertelendyfalvi református templomban Halász Béla, az eddigi helybeli lelkész személyében ünnepélyesen beiktatták a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspökét.

– Ez a mai nap az egész magyar reformátusságnak az ünnepe – mondta Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, aki az ünnepi istentiszteletet vezette –, hiszen azért is vagyunk itt a Kárpát-medence minden szegletéből: Erdélyből, a Felvidékről, Magyarországról, Horvátországból, hogy azt juttassuk kifejezésre, hogy a mi számunkra az együvé tartozás az egy természetes egység és kívánalom. Nagyon örülünk annak, hogy a vajdasági magyar református testvérek püspököt, egyházi vezetőt választottak, és azt reméljük, hogy ezzel vége lesz a rombolásnak, széthúzásnak, és nem lesz kérdés többé, hogy ki áll az egyház és az új püspök háta mögött. Az új egyházfőt már megtanultuk szeretni és becsülni abban a nagyobb közösségben – a Generális Konventben és a Magyar Református Egyházban –, amelyikben együtt gyakoroljuk a szolgálatunkat egymás terhét hordozva. Egymást segítve tudjuk szolgálni gyülekezeteinket, a körülöttünk lévő embereket a szórványban és a nagyobb közösségekben is.

A szöveget előmondó Csányi Erzsébet püspökhelyettesnek – és persze az Újvidéki Televízió helyszíni közvetítése által az egész református egyháznak – tette le az esküt Halász Béla, az új püspök, akit ezután a Kárpát-medence református egyházainak püspökei egymás után megáldottak, egy-egy igével indítva őt el a vállalt szolgálatra.

– Amint az igehirdetésben is kiemeltem: a legfontosabb feladataink egyike az egyház lelki egységének a helyreállítása és megerősítése, református testvéreink megbékélése. Ugyanakkor pedig nagyobb figyelmet kell fordítanunk azokra a reformátusokra, akik a szórványban élnek, valamint a lelkipásztorok lelki gondozására is – mondta Halász Béla, az új püspök. – Szorosabb együttműködésre számítunk a Kárpát-medence református egyházaival, egyszersmind szeretnénk az európai egyházakkal is tartani és erősíteni a kapcsolatot.

Az ünnepi istentisztelet keretében megtartott felavatáson megjelentek a Kárpát-medencei református egyházak tisztségviselői és a más felekezetek képviselői: dr. Német László SVD nagybecskereki katolikus püspök, Stevan Uroš helybeli szerb pravoszláv és Pavel Sklenar szlovák evangélikus lelkész. Tomislav Nikolić szerb államfő képviseletében Radoslav Pavlović tanácsos, Bojan Pajtić vajdasági kormányfő nevében pedig Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár köszöntötte az új püspököt. Kifejezte jókívánságait Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a magyarországi politikai vezetés részéről pedig Mátrai Márta, a magyar Országgyűlés háznagya, Fedor Tibor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Intézet vezetője is. Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet, valamint a vajdasági közélet sok személyisége is megtisztelte jelenlétével az ünnepélyes eseményt.

– Hertelendyfalva a legdélebbi református gyülekezet a Kárpát-medencében, ahol nem szokás református püspököt beiktatni. De a nemzetet és az egyházat a határain kell megtartani, Isten akaratából – mondta Halász Béla püspök, válaszolva a felköszöntésekre. – A százharminc éve ide telepített székelyeket sem az emberi erő, tudás, akarat tartotta meg, hanem Isten szeretete.

A püspökavatási ünnepség végén a résztvevők együtt énekelték a székely himnuszt – egyrészt azonosságtudatuk kinyilvánításaként, másrészt pedig az ideköltözéssel egykor sok megpróbáltatást vállaló székely őseik iránti tiszteletük kifejezéseként.

*

Hertelendyfalva, a Pancsovától három, Belgrádtól pedig mintegy 20 kilométernyire fekvő falu a viszonylag fiatal települések közé tartozik, ugyanis 1883-ban jöttek ide az alapító bukovinai székelyek. A falu gondnoka Hertelendy József, az akkori Torontál vármegye főispánja volt, róla nevezték el a falut. 1922 óta használatos a Vojlovica elnevezés. Az egykor virágzó falu az elmúlt ötven év alatt folyamatos hanyatlásra kényszerült, a lakosság száma alaposan lecsökkent, és ma mintegy ezer lelket számlál a református hívőközösség.

A legutóbbi, 2012-es népszámlálási adatok szerint a vajdasági magyarság öt százaléka, mintegy 12 ezer fő református.

KARTAG Nándor

Osztályzat: